nospiedums

1. Uzņēmuma dati un atbildības ierobežojuma atruna

 

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten

Tālr.:  +49 (0) 9853 338-0
Fakss: +49 (0) 9853 338-100

E-pasts: info@rettenmeier.com
Tīmekļa vietne: www.rettenmeier.com

Valdes loceklis ar pārstāvniecības tiesībām
Dr. Stephan Lang

Uzraudzības padome
Bernhard Cordes (priekšsēdētājs)

Sabiedrības birojs: Wilburgstetten
Reģistra tiesa: Ansbach apgabala tiesa
Reģistra numurs: HRB 3398

Apgrozījuma nodokļa identifikācijas numurs saskaņā ar Apgrozījuma nodokļa likuma 27.a pantu:
DE 812838563

Atbildīgais par saturu saskaņā ar MDStV 10. panta 3. punktu
Sarah Wolf (adrese norādīta augstāk)

Dizains un koncepcija
Sarah Wolf (adrese norādīta augstāk)

2. Atbildības ierobežojuma atrunas deklarācija / atbildības ierobežojuma atruna

1. Tiešsaistes piedāvājuma saturs
Rettenmeier Holding AG šīs tīmekļa vietnes saturu sastādīja ļoti rūpīgi un regulāri nodrošina tā atjaunināšanu. Tomēr dati tiek sniegti tikai kā nesaistoša vispārīga informācija, kas neaizvieto individuālu izsmeļošu konsultāciju.

Rettenmeier Holding AG neuzņemas nekādu atbildību par sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību vai kvalitāti.

Ir absolūti izslēgtas jebkādas pretenzijas pret autoru, kas saistītas ar materiālu vai nemateriālu kaitējumu, kas radies sniegtās informācijas lietošanas vai nelietošanas rezultātā, vai kļūdainas vai nepilnīgas informācijas lietošanas rezultātā, ja vien nav pierādāma autora vaina, rīkojoties ar nodomu vai rupjas nolaidības rezultātā.

Jebkādi piedāvājumi nav saistoši. Autors patur sev tiesības mainīt lapu saturu vai piedāvājumu saturu, par to īpaši nepaziņojot, to papildināt, dzēst vai uz laiku vai pilnībā pārtraukt tā publicēšanu.

2. Norādes un saites
Par spīti rūpīgai satura kontrolei, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ārējo saišu saturu. Par ārējo vietņu saturu atbild tikai to īpašnieki.

 

Autors līdz ar šo īpaši norāda, ka uz saišu izveidošanas brīdi vietnēs nebija atrodams nelikumīgs saturs. Autors nekādi nevar ietekmēt vietņu pašreizējo un nākotnes saturu, formu vai autortiesības. Tādēļ autors līdz ar šo īpaši distancējas no saistīto vietņu satura, ja tas tiek mainīts vēlāk. Šis paziņojums ir spēkā attiecībā uz visām saitēm un norādēm, kas veiktas tīmekļa vietnē, kā arī uz citu personu veiktiem ierakstiem autora izveidotajās viesu grāmatās, diskusiju forumos, saišu sarakstos, adresātu sarakstos un jebkāda cita veida datubāzēs, kuru saturam iespējama ārējā rakstīšanas piekļuve. Par pretlikumīgu, kļūdainu vai nepilnīgu saturu un jo īpaši par kaitējumu, ko izraisa informācijas izmantošana vai neizmantošana, atbild tikai attiecīgās lapas turētājs, nevis persona, kas tikai sniedz saiti uz attiecīgo lapu.

Saites uz pakārtotām lapām un sarakstiem (“dziļās saites”) ir pieļaujamas tikai ar iepriekšējo Rettenmeier Holding AG rakstisku piekrišanu.

3. Autortiesības un preču zīmju tiesības
Autors cenšas visās publikācijās ievērot izmantoto attēlu, grafikas, skaņas ierakstu, video un teksta autortiesības, izmantot pašrocīgi radītus attēlus, grafiku, skaņas ierakstus, video un tekstus, vai izmantot attēlus, grafiku, skaņas ierakstus, video un tekstus, kuri pieejami bez licences.

Attiecībā uz visām preču zīmēm, kas norādītas interneta piedāvājumā un uz kurām attiecas trešo personu tiesības, bez ierobežojumiem ir spēkā attiecīgo preču zīmju likumu nosacījumi un attiecīgo īpašnieku īpašumtiesības. Fakts, ka preču zīme ir nosaukta vārdā, nenozīmē, ka to neaizsargā trešo personu tiesības!

Autortiesības uz publicētiem, paša autora radītiem objektiem pieder tikai lapu autoram. Šādu grafisko objektu, skaņas ierakstu, video un tekstu pavairošana vai izmantošana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās bez autora piekrišanas ir aizliegta.

4. Šīs atbildības ierobežojuma atrunas spēkā esamība
Šī atbildības ierobežojuma atruna uzskatāma par attiecīgā interneta piedāvājuma daļu. Ja šī teksta daļas vai atsevišķi punkti neatbilst, vairāk neatbilst vai pilnībā neatbilst likuma prasībām, tas neietekmē pārējo dokumenta saturu un tā spēkā esamību.

5. Piemērotā likumdošana
Tiek piemērota tikai Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana.

Izdevums: 10/2020 Rettenmeier Holding AG, Vācija