Nosacījumi

Pārdošanas un piegādes nosacījumi

 • Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH,
  Industriestr. 1, D-91634 Wilburgstetten
 • Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH | Werk Burgbernheim,
  Rothenburger Straße 48, D-91593 Burgbernheim
 • Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH,
  Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg
 • Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH,
  Industriestr. 1, D-66877 Ramstein
 • Rettenmeier Baltic Timber SIA,
  Plānupes iela 26, LV-2141 Inčukalns, Lettland
 • Rettenmeier Tatra Timber s.r.o,
  Pod lipami 68, SK-03301 Liptovský Hrádok, Slowakische Republik
 • Rettenmeier Holding AG,
  Industriestr. 1, D-91634 Wilburgstetten

(„Pārdevējs“)

1. Vispārīgi
Šie pārdošanas un piegādes nosacījumi ir spēkā tikai attiecībā uz uzņēmumiem (BGB 14. pants), juridiskām personām un investīciju sabiedrībām. Tie uzskatāmi par visu Pārdevēja piegādes un pakalpojumu piedāvājumu un līgumu sastāvdaļu, arī pastāvošo un plānoto biznesa attiecību ietvaros. Papildus ir spēkā – ja nav pretrunā ar šiem nosacījumiem – kokapstrādes prakses noteikumi, jo īpaši “Tegernzē noteikumi” (Tegernseer Gebräuche) to aktuālajā redakcijā, kopā ar visiem pielikumiem. Papildu vienošanās un nosacījumi, jo īpaši iepirkumu nosacījumi, ir saistoši tikai tad, ja Pārdevējs tos ir apstiprinājis. Ja pastāv pretrunas starp apstiprinājumiem, tad spēkā ir Pārdevēja nosacījumi. Pārdevējs ievāc, apstrādā un uzglabā personas datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei.

2. Piedāvājumi nav saistoši. Līguma piedāvājumus Pārdevējs var pieņemt četru nedēļu laikā. Tiek paturētas tiesības uz iepriekšējas pārdošanas veikšanu. Tiek paturētas tiesības uz pareizas un pilnīgas neatkarīgās piegādes veikšanu. Jebkādas mutiskās vienošanās ir spēkā tikai tad, ja Pārdevējs tās apstiprina rakstiski. Tas attiecas arī uz līgumiem, ko slēguši Pārdevēja darbinieki vai komerciālie pārstāvji. Telegrāfiski, telefoniski vai mutiski piedāvājumi ir spēkā tikai tad, ja tiek sakrīt ar rakstiski apstiprinātu piedāvājumu. Šie noteikumi neattiecas uz norunām, kas noslēgtas pēc līguma noslēgšanas.

3. Ja puses nav specifiski vienojušās citādi, norādītās cenas tiek izprastas kā cenas no Pārdevēja noliktavas vai nosūtīšanas vietas, un neietver iepakošanu, aizsarglīdzekļus un dēļus izklāšanai (pamatnes dēļus), fraktēšanu, izkraušanu vai jebkādu montāžu, par kuru puses varētu būt vienojušās. Šie posteņi tiek aprēķināti atsevišķi. Ir spēkā attiecīgajā dienā aktuālais Pārdevēja cenrādis. Visas cenas norādītas bez likumā noteiktā apgrozījuma nodokļa. Veicot piegādi uz ārzemēm, Pārdevējs neatbild par attiecīgās valsts nodevām vai nodokļiem.

4. Par piegādes laikiem jāvienojas atsevišķi. Mobilizācijas, kara, darbības traucējumu, streika, blokādes vai citos nepārvaramas varas gadījumos Pārdevējam ir tiesības atlikt piegādi līdz attiecīgo apstākļu beigām, vai, ja piegādi nav iespējams veikt, atteikties no tās pilnībā. Veicot piegādi uz ārzemēm, Pārdevējs neatbild par neprognozējamiem valsts iestāžu importa vai eksporta ierobežojumiem. Ja pagājušas četras nedēļas kopš nesaistoša piegādes termiņa pārsniegšanas, Pircējs var rakstiski pieprasīt Pārdevējam veikt piegādi norādītā termiņa laikā. Saņemot šo atgādinājumu, uzskatāms, ka Pārdevējs pieļāvis kavējumu. Tiesiskās sekas izriet no likuma un šiem nosacījumiem, jo īpaši 7. punkta.

5. Piegādes izpildes vieta ir Pārdevēja birojs vai, pēc tā izvēles, piegādes vieta, un izpildes vieta maksājumiem ir Pārdevēja birojs. Veicot apmaksātu piegādi uz saņemšanas vietu vai lietošanas vietu, priekšnosacījums ir iela, pa kuru var braukt smagās kravas automobiļi. Izkraušana Pircējam jāveic nekavējoties un uz Pircēja rēķina. Piegāde var tikt veikta arī ar pušu saskaņoto piegādi ar fraktu, risku uzņemoties Pircējam. Transporta apdrošināšana tiek veikta tikai tad, ja to īpaši norāda Pircējs, sedzot izmaksas. Veicot apmaksātu piegādi uz saņemšanas vietu, pēc Pārdevēja vēlmes frakts ir bez atlaides jāapmaksā Pircējam vai saņēmējam.

6. Ja Pircējs pieļauj preču pieņemšanas kavēšanu, Pārdevējs var brīvi izvēlēties vai nu atteikties no līguma, saprātīgi nosakot termiņu, vai arī veikt pārdošanu, lai segtu savas izmaksas, vai arī uzstāt uz izpildi.

7. Pārdevējs sniedz garantiju par savu sniegumu saskaņā ar tālāk sniegtajiem nosacījumiem. Pārdevējam ir neierobežota atbildība saskaņā ar tiesību aktiem, ja Pārdevējs vai tā darbinieki pārkāpj līgumā noteiktos pienākumus, ar nodomu vai rupjas nevērības rezultātā, vai ir radītas traumas, kaitējums veselībai, vai arī gadījumā, ja Pārdevējs ir uzņēmies īpašas garantijas. Atbildība par nebūtisku nolaidību ir izslēgta, ja vien nav pārkāpts līgumā noteikts būtisks pienākums. Tādā gadījumā atbildība tiek ierobežota ar līgumam tipiskajiem, prognozējamiem zaudējumiem. Šis atbildības ierobežojums ir spēkā arī tad, ja pret Pārdevēju kā piegādātāju tiek izteiktas regresa prasības saskaņā ar BGB 478. pantu. Atbildības ierobežojums neattiecas uz prasībām saskaņā ar Produktu atbildības likuma 1.–4. pantu. Dabiskais un neizbēgamais dēļu rukums žāvēšanas rezultātā nav uzskatāms par trūkumu.

8. Pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem jāveic nekavējoties pēc to atklāšanas rakstiskā veidā. Šim mērķim preces ir jāpārbauda uzreiz pēc piegādes. Ja trūkums tiek konstatēts tikai vēlāk, tad pretenzija jāizsaka uzreiz pēc trūkuma atklāšanas. Ja rakstiska pretenzija Pārdevējam netiek izteikta, tiek uzskatīts, ka prece ir pieņemta, ja vien trūkums nav slēpts. Ja preču piegādes brīdī tiek konstatēti bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, pirms izkraušanas ir jāsaņem pārvadātāja apliecinājums kā nepieciešamā dokumentācija zaudējumu kompensācijas prasībai attiecībā uz pārvadājumu. Tas pats attiecas uz ūdens un dzelzceļa transportu.

9. Maksājumi jāveic 30 dienu laikā no pieejamības nodrošināšanas brīža uzglabāšanas vietā bez jebkādām atlaidēm vai atvilkumiem. Pirkuma cenas termiņš un kavējuma sekas iestājas bez atsevišķa atgādinājuma dienā, kas izriet no rēķina datuma un norādītā maksājuma mērķa. Maksājuma kavējuma gadījumā tiek aprēķināti kavējuma procenti ar likmi, kas par 8 % pārsniedz Vācijas Federālās bankas pamata procentu likmi, ja vien Pārdevējs nevar pierādīt, ka tam ir radīti lielāki zaudējumi. Pircējam ir tiesības pierādīt, ka nav radīti nekādi zaudējumi vai ir radīti mazāki zaudējumi. Vekseļi un čeki tiek pieņemti tikai nosacīti. Maksājumu ieturēšana jebkādu pretprasību gadījumā, arī saistībā ar citiem Pircēja darījumiem vai veicot ieskaitu attiecībā uz citām prasībām, kas izriet no tām pašām līgumattiecībām, nav pieļaujama, ja vien prasība netiek izteikta tiesiski saistošā veidā vai ja vien Pārdevējs to neapstrīd.

Ja Pārdevējam pēc līguma noslēgšanas kļūst zināms par apstākļiem, kas Pircējam būtu bijuši jānorāda un kas liek apšaubīt tā kredītreitingu (jo īpaši kavēšanās), tad Pārdevējam ir tiesības ieturēt potenciālus avansa maksājumus, pie nosacījuma, ka tie tiek aplikti ar tādiem pašiem procentiem, pie kādiem Pārdevējs veic pārfinansēšanu. Turklāt Pārdevējam ir tiesības pieprasīt visa atlikušā pasūtījuma parāda apmaksu. Ja norādītais termiņš netiek ievērots un rēķinā norādītās preces ir gatavas piegādei, tās tiek uzglabātas noliktavā uz Pircēja rēķina. Pircējam var tikt aprēķinātas uzglabāšanas izmaksas noliktavā, noliktavas noma un ugunsgrēka apdrošināšanas izmaksas. Pārdevējam nav apdrošināšanas pienākuma. Pircējam ir tiesības Pārdevējam pierādīt, ka nav radīti nekādi zaudējumi vai ir radīti mazāki zaudējumi. Ja rēķinā norādītās, piegādei gatavās preces par spīti brīdinājumam ar termiņa noteikšanu netiek apmaksātas, tad Pārdevējs ir tiesīgs atkāpties no līguma. Ja Pārdevēja līgumā noteiktās preces vēl ir pieejamas, tās var nekavējoties pieprasīt atpakaļ vai uz Pircēja rēķina savākt Pārdevēja vai tā pilnvaroto personu labā.

10.a) Preču piegāde tiek veikta saskaņā ar BGB 449. pantu, piemērojot tālāk definētos papildu nosacījumus.

b) Kamēr nav veikta visu, arī nākotnē radušos Pārdevēja prasību pret Pircēju (arī saistībā ar citiem darījumiem) apmaksa, ieskaitot arī kopējā norēķina konta bilances apmaksu (ja Pircējs to atzīst), tikmēr visas Pircējam piegādātās preces paliek Pārdevēja īpašums.

c) Pircējam ir tiesības nosacīti pārdotās preces pārdot tālāk savas normālās uzņēmējdarbības ietvaros vai izmantot. Tomēr to var darīt tikai ar priekšnosacījumu, ka Pircēja prasības (rēķina summas, ieskaitot apgrozījuma nodokli), kas izriet no nosacīti pārdoto preču tālākas pārdošanas, tiek nodotas (cedētas) Pārdevējam, neatkarīgi no tā, vai nosacīti pārdotās preces tiek tālāk pārdotas ar apstrādi vai bez apstrādes, un vai tās tiek pārdotas sasaistītā vai sajauktā veidā, vienam vai vairākiem Pircējiem. Cedētās prasības kalpo nosacīti pārdoto preču pārdevēja prasību garantēšanai tikai attiecīgo nosacīti pārdoto preču vērtībā. Cedēšana ir izslēgta tikai tad, ja tālākpārdošana tiek veikta saskaņotā vienotā norēķinu konta apgrozījuma ietvaros.

d) Gadījumā, ja nosacīti pārdotās preces Pircējs tālāk pārdod kopā ar citām precēm, kas nepieder Pārdevējam, gan tās pārveidojot, gan nepārveidojot, pirkuma cenas prasību cedēšana tiek veikta tikai nosacīto preču (kas ir šī līguma priekšmets) vērtības apjomā. Pēc Pārdevēja pieprasījuma Pircējam nosacīti pārdotās preces ir jāuzglabā atsevišķi, un jāapstrādā un tālāk jāpārdod tikai atdalot no citām precēm.

e) Pircējs ir pilnvarots piedzīt tālākpārdošanas prasības par spīti prasību cedēšanai. Pircēja piedzīšanas pilnvarojums neietekmē Pārdevēja piedzīšanas pilnvaras. Tomēr Pārdevējs patvaļīgi neuzsāks prasību piedzīšanu, ja Pircējs izpildīs savas maksājumu saistības. Ja Pircējs pieļauj maksājumu kavējumu vai Pircējam tiek uzsākts maksātnespējas process, vai arī maksātnespējas process netiek uzsākts aktīvu trūkuma dēļ, tad Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par cedēto prasību parādniekiem un jāinformē parādnieki par cedēšanas faktu, un jānorāda tiem, ka visi maksājumi jāveic tikai Pārdevējam.

f) Pircējs nodod Pārdevējam arī tiesības un prasības, kas tam pastāv pret saviem pasūtītājiem saskaņā ar BGB 647. un 648. pantu, un pilnvaro Pārdevēju izmantot šīs tiesības un prasības viņa vārdā un uz viņa rēķina saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem cedēto prasību apjomā.

g) Pircējam nav tiesību trešajām personām nodot vai ieķīlāt savas prasības, kas izriet no nosacīti pārdoto preču tālākpārdošanas to sākotnējā vai modificētā stāvoklī.

h) Piegādāto preču apstrāde vai pārveidošana tiek veikta Pārdevēja labā. Pircēja iegūstamās tiesības uz piegādātajām precēm pastāv arī attiecībā uz pārveidotajām vai apstrādātajām precēm. Apstrādātās preces kalpo nosacīti pārdoto preču pārdevēja prasību garantēšanai tikai nosacīti pārdoto preču vērtībā. Ja Pircējs veic apstrādi, izmantojot citas lietas, kas nepieder Pārdevējam, tad Pārdevējam tiek noteiktas līdzīpašnieka tiesības uz jauniegūto lietu proporcionāli nosacīti pārdoto preču vērtības attiecībai pret pārējām lietām, kas izmantotas apstrādē. Citā ziņā uz jauniegūto lietu ir spēkā tādi paši nosacījumi, kā attiecībā uz nosacīti pārdoto preci. Šo nosacījumu izpratnē tā uzskatāma par nosacīti pārdotu preci. Tas pats attiecas uz nosacīti pārdoto preču samaisīšanu vai sakomplektēšanu kopā ar citām lietām.

i) Nosacīti pārdotās preces to sākotnējā vai pārveidotā stāvoklī drīkst pārdot tikai ierastās uzņēmējdarbības ietvaros. Bez Pārdevēja atļaujas tās nevar ieķīlāt vai atsavināt galvošanas mērķiem.

j) Ja Pircējs pilnībā vai daļēji atsavina savu preču noliktavu galvošanas mērķiem vai plāno to darīt, tad viņa vēlme atsavināt īpašumu neattiecas uz nosacīti pārdotajām precēm to sākotnējā vai pārveidotajā stāvoklī.

k) Pircējam ir jāapdrošina nosacīti pārdotās preces – arī pārveidotā stāvoklī – pret ugunsgrēku un zādzību kā svešs īpašums, un pēc Pārdevēja pieprasījuma šis fakts ir jāpierāda. Ar nosacīti pārdotajām precēm ir jāizturas rūpīgi. Pircējs, parakstot šo līgumu, neatsaucami cedē visas savas prasības, kas izriet no apdrošināšanas, Pārdevējam uz īpašuma tiesību paturēšanas periodu tādā apjomā, kāds izriet no īpašuma tiesību paturēšanas nosacījumiem.

l) Ja trešās personas mēģina pārkāpt īpašuma tiesību paturēšanas faktu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgās preces atrodas to sākotnējā vai modificētā stāvoklī, vai arī mēģina pārkāpt cedētās prasības, tad tas ir nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam rakstiski, norādot trešās personas adresi, uz kuru iespējams nosūtīt tiesas pavēsti.

m) Ja Pircējam rodas jebkāda veida grūtības saistībā ar maksājumu veikšanu, viņš drīkst rīkoties ar nosacīti pārdotajām precēm vai cedētajām prasībām tikai ar Pārdevēja rakstisku piekrišanu.

n) Pārdevēja paturētās īpašuma tiesības ir nosacītas tā, ka līdz ar pilnu Pārdevēja prasību apmaksu (kas izriet no līgumattiecībām) īpašuma tiesības uz nosacīti pārdotajām precēm automātiski pāriet pie Pircēja kopā ar viņa cedētajām prasībām. Pārdevējs apņemas atteikties no viņam sniegtajiem galvojumiem (saskaņā ar iepriekš definētajiem nosacījumiem) tādā apjomā, kādā tie pārsniedz galvojamās prasības par vairāk nekā 10 %.

11. Attiecībā uz šo līgumu tiek piemērota Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana. Noslēdzot līgumus ar komersantiem, publisko tiesību juridiskām personām vai publisko tiesību fondiem un ārzemniekiem, kuriem nav noteikta kompetentā tiesa Vācijā, par kompetento tiesu tiek noteikta Ansbaha. Tomēr Pārdevējs patur sev tiesības iesniegt prasību arī kompetentajā tiesā atbilstoši Pircēja adresei.

12. Šie noteikumi veido visu vienošanos starp pusēm. Papildu mutiskas vai rakstiskas vienošanās vai vienošanās papildinājumi nepastāv. Šis nosacījums neizslēdz pretēju faktu pierādīšanas iespēju. Ja kāds viens vai vairāki šī līguma nosacījumi ir vai kļūst spēkā neesoši, tad tas neietekmē pārējo līguma nosacījumu spēkā esamību. Tādā gadījumā pusēm ir pienākums nomainīt attiecīgos nosacījumus ar nosacījumiem, kas pēc ekonomiskās būtības atbilst tam, par ko puses būtu vienojušās, ja būtu zinājušas par spēkā neesamības faktu.

(Kopie 3)

[Translate to Lettisch:]

Stand: 10/2020 Rettenmeier Holding AG, Deutschland