Pirkšanas nosacījumi

Vispārīgie nosacījumi (iepirkumu nosacījumi)

 • Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH,
  Industriestr. 1, D-91634 Wilburgstetten
 • Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH | Werk Burgbernheim,
  Rothenburger Straße 48, D-91593 Burgbernheim
 • Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH,
  Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg
 • Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH,
  Industriestr. 1, D-66877 Ramstein
 • Rettenmeier Baltic Timber SIA,
  Plānupes iela 26, LV-2141 Inčukalns, Lettland
 • Rettenmeier Tatra Timber s.r.o,
  Pod lipami 68, SK-03301 Liptovský Hrádok, Slowakische Republik
 • Rettenmeier Holding AG,
  Industriestr. 1, D-91634 Wilburgstetten

 

§ 1 Vispārīgi, darbības joma

(1) Šie vispārīgie iepirkumu nosacījumi (VIN) ir spēkā attiecībā uz jebkādām biznesa attiecībām ar mūsu biznesa partneriem un piegādātājiem (tālāk tekstā: “Pārdevējs”).
(2) VIN tiek īpaši piemēroti līgumiem par kustamā īpašuma pārdošanu un/vai piegādi, neatkarīgi no tā, vai Pārdevējs pats saražo preci vai iepērk to no piegādātājiem (BGB 433., 651. pants), kā arī jebkādu pakalpojumu pārdošanu (tālāk arī: “Prece”). VIN ir spēkā pašreizējā redakcijā kā ietvara vienošanās arī attiecībā uz nākotnē noslēgtiem līgumiem par preču pārdošanu un/vai piegādi, kas noslēgti ar vienu un to pašu Pārdevēju, bez nepieciešamības katrā atsevišķajā gadījumā veikt norādi uz šiem nosacījumiem; par mūsu VIN izmaiņām tādā gadījumā Pārdevējs ir nekavējoties jāinformē saskaņā ar 12. punktu.
(3) Šie VIN ir spēkā, izslēdzot jebkādus citus nosacījumus. Pārdevēja atšķirīgi, konfliktējoši vai papildinoši vispārīgie nosacījumi kļūst par līguma daļu tikai tad, ja mēs rakstiski piekrītam to spēkā esamībai. Šī piekrišanas prasība ir spēkā jebkurā gadījumā, piemēram, arī tad, ja mēs, zinot par Pārdevēja vispārīgajiem nosacījumiem, bez pretenzijām pieņemam tā veiktās piegādes.
(4) Tomēr, ja ar Pārdevēju tiek noslēgtas atsevišķas vienošanās (tostarp papildu vienošanās, papildinājumi un grozījumi), tiem jebkurā gadījumā tiek dota priekšroka pār šiem VIN. Šādu vienošanos saturu definē rakstisks līgums vai mūsu rakstiska piekrišana.
(5) Lai juridiskas deklarācijas un paziņojumi, kas Pārdevējam ir mums jāizdod pēc līguma noslēgšanas (piem., termiņa noteikšanas dokumenti, atgādinājumi, atkāpšanas deklarācijas), stātos spēkā, tie jāsastāda rakstiski.
(6) Norādēm uz likuma nosacījumu spēkā esamību ir tikai paskaidrojoša nozīme. Likuma nosacījumi ir spēkā arī bez šādām norādēm, ja vien šajos VIN tie netiek tiešā veidā grozīti vai izslēgti.

§ 2 Līguma noslēgšana

(1) Mūsu pasūtījums kļūst saistošs tikai līdz ar rakstisku iesniegšanu vai apstiprināšanu. Pārdevējam ir pienākums pirms pasūtījuma pieņemšanas mums norādīt acīmredzamas kļūdas (piem., pareizrakstības vai aprēķinu kļūdas) vai nepilnības pasūtījumā, tostarp pasūtījumu dokumentos, lai mēs šīs kļūdas varētu labot vai veikt nepieciešamos papildinājumus; pretējā gadījumā līgums netiek uzskatīts par noslēgtu. Pasūtītāja ieskaita vai ieturēšanas tiesības pastāv likumā noteiktajā vai līgumā norunātajā apjomā.
(2) Pārdevējam ir pienākums nekavējoties pēc pasūtījuma saņemšanas izdot pasūtījuma apstiprinājumu.
(3) Kavēta pieņemšana tiek uzskatīta par jaunu piedāvājumu, tādā gadījumā ir nepieciešams mūsu apstiprinājums.

§ 3 Piegādes termiņš un piegādes kavējums

(1) Mūsu pasūtījumā norādītais piegādes laiks ir saistošs. Ja piegādes laiks pasūtījumā nav norādīts un nav arī citādi norunāts, tad tiek uzskatīts, ka tas ir 48 stundas no līguma noslēgšanas brīža. Pārdevējam ir pienākums mūs nekavējoties informēt, ja tas nespēj ievērot norunāto piegādes termiņu – neatkarīgi no iemesla.
(2) Ja Pārdevējs neizpilda savas saistības vai arī kavē norunāto piegādes termiņu, tad mūsu tiesības – jo īpaši tiesības uz atkāpšanos un zaudējumu kompensēšanu – atbilst tam, kas noteikts likumā. 3. punkta nosacījumi paliek spēkā.
(3) Ja Pārdevējs pieļauj kavējumu, tad mēs – papildus likumā noteiktajām prasībām – varam pieprasīt mūsu kavējuma izraisīto zaudējumu vienotu kompensēšanu. 1 % apmērā no neto cenas par katru pilno kalendāro dienu, tomēr kopumā nepārsniedzot 5 % no kavēti piegādāto preču neto cenas. Mēs paturam tiesības pierādīt, ka izraisītie zaudējumi ir lielāki. Pārdevējs patur tiesības pierādīt, ka mēs neesam cietuši zaudējumus vai esam cietuši būtiski mazākus zaudējumus.

§ 4 Sniegums, piegāde, riska nodošana, pieņemšanas kavēšana

(1) Pārdevējam bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav tiesību uzticēt savu pienākumu izpildi trešajām personām (piem., apakšuzņēmējiem). Pārdevējs uzņemas risku par savu sniegumu, ja vien atsevišķos gadījumos puses nav vienojušās citādi (piem., pārdodot rezervē esošās preces). Pārdevējs ir tiesīgs veikt daļēju piegādi un/vai daļēju pakalpojumu sniegšanu tikai ar mūsu īpašu rakstisku piekrišanu.
(2) Piegāde Vācijā tiek veikta “bez maksas uz mājām” uz pasūtījumā norādīto vietu. Ja vieta nav norādīta un puses nav vienojušās citādi, piegāde jāveic uz mūsu biroju Vilburgštetenē. Norādītā vieta ir uzskatāma arī par izpildes vietu (parāda apmaksas vietu).
(3) Piegādei jāiesniedz piegādes dokumenti, norādot datumu (izdošana un nosūtīšana), piegādes saturu (preces numurs un skaits), kā arī mūsu pasūtījuma atsauci (datumu un numuru). Ja piegādes dokuments trūkst vai nav pilnīgs, tad mēs neuzņemamies atbildību par rezultātā izraisītajiem apstrādes un apmaksas kavējumiem. Papildus piegādes dokumentam mums ir jānosūta nosūtīšanas apliecinājums ar tādu pašu saturu.
(4) Nejaušas preču zaudēšanas vai nejaušas preču sabojāšanas risks pāriet pie mums līdz ar nodošanu izpildes vietā. Ja puses ir vienojušās par pieņemšanu, tad riska nodošana tiek veikta līdz ar pieņemšanu. Veicot pieņemšanu, ir spēkā arī pārējie likuma nosacījumi attiecībā uz darba līgumu tiesībām. Nodošanu un pieņemšanu neietekmē mūsu pieļauts pieņemšanas kavējums.
(5) Attiecībā uz mūsu pieņemšanas kavējumu ir spēkā likuma nosacījumi. Tomēr Pārdevējam ir īpaši jāpiedāvā mums savi pakalpojumi arī tad, ja ir norunāta konkrēta vai konkrēti nosakāma kalendārā diena mūsu veicamai darbībai vai līdzdarbībai (piem., materiālu pasūtīšana). Ja mēs pieļaujam pieņemšanas kavējumu, tad Pārdevējs saskaņā ar likuma nosacījumiem var pieprasīt savu papildu izmaksu kompensēšanu (BGB 304. pants). Ja līguma priekšmets ir Pārdevēja saražots, unikāls izstrādājums (atsevišķa saražošana), tad Pārdevējam papildu tiesības ir spēkā tikai tad, ja mēs esam apņēmušies sadarboties un uzņemties atbildību par sadarbības neveikšanu.

§ 5 Cenas un apmaksas nosacījumi

(1) Pasūtījumā norādītā cena ir saistoša. Visas cenas tiek norādītas, ietverot likumā noteikto apgrozījuma nodokli, ja vien nav īpaši norādīts citādi.
(2) Ja specifiskajā gadījumā puses nav vienojušās citādi, cena ietver visus Pārdevēja pakalpojumus un papildu sniegumu (piem., montāžu, uzstādīšanu), kā arī papildu izmaksas (piem., pareiza iepakošana, transporta izmaksas, ieskaitot iespējamo transportēšanas un saistību apdrošināšanu).
(3) Norunātā cena ir jāsamaksā 90 kalendāro dienu laikā pēc pilnībā veiktas piegādes un darbu izpildes (ieskaitot pieņemšanu, ja tāda ir norunāta), kā arī pareizi izrakstīta rēķina saņemšanas. Ja mēs veicam maksājumu 45 kalendāro dienu laikā, Pārdevējs mums sniedz 3 % atlaidi no rēķina neto summas. Veicot bankas pārskaitījumu, maksājums ir veikts laikā, ja mūsu pārskaitījuma rīkojums ir ienācis bankā pirms maksājuma termiņa beigām; mēs neatbildam par maksājuma procesā iesaistītās bankas izraisītiem kavējumiem.
(4) Mēs neapņemamies maksāt termiņa pārsniegšanas procentus. Kavējuma procentu likme gadā tiek noteikta 5 procenta punktus virs bāzes procentu likmes. Attiecībā uz mūsu kavējuma iestāšanos ir spēkā likuma nosacījumi, tomēr jebkurā gadījumā ir nepieciešams rakstisks Pārdevēja atgādinājums.
(5) Mūsu ieskaita vai ieturēšanas tiesības, kā arī pretenzijas par neizpildītu līgumu mums pastāv likumā noteiktajā apjomā. Mums īpaši ir tiesības ieturēt maksājumus, kamēr mums pastāv prasības par nepilnīgu vai trūkstošu Pārdevēja sniegumu.
(6) Pārdevējam pastāv ieskaita vai ieturēšanas tiesības tikai likumiski noteiktu vai neapstrīdētu pretprasību rezultātā
(7) Norunātās cenas paliek spēkā kā maksimālās cenas robežas nākotnē. Jebkādas izmaiņas ir rakstiski atsevišķi jāsaskaņo ar mums.   

§ 6 Konfidencialitāte un īpašuma tiesību paturēšana

(1) Mēs paturam īpašuma un autortiesības attiecībā uz attēliem, plāniem, rasējumiem, izpildes instrukcijām, produktu aprakstiem un citiem dokumentiem. Tāda veida dokumenti ir paredzēti lietošanai tikai līguma izpildei un pēc līguma izpildes ir mums jānodod atpakaļ. Attiecībā uz dokumentiem, kā arī pasūtījumiem, piegādēm un cenām ir jāievēro stingra konfidencialitāte, arī pēc līguma beigām. Konfidencialitātes pienākums izbeidzas tikai tad, kad attiecīgajos dokumentos sniegtā informācija kļūst publiski zināma, un tikai tādā apjomā.
(2) Minētais nosacījums ir atbilstoši spēkā attiecībā uz vielām un materiāliem (piem., programmatūru, gataviem produktiem un pusfabrikātiem), kā arī attiecībā uz instrumentiem, projektiem, paraugiem un citiem priekšmetiem, ko mēs iesniedzam Pārdevējam ražošanas mērķiem. Tāda veida priekšmeti – ja tie netiek apstrādāti – uz Pārdevēja rēķina ir jāuzglabā atsevišķi un jāapdrošina pret iznīcināšanu un pazaudēšanu atbilstošā apjomā.
(3) Pārdevēja veiktā iesniegto priekšmetu apstrāde, sakomplektēšana vai savienošana (tālāka apstrāde) tiek veikta mūsu uzdevumā. Tas pats attiecas uz tālāko piegādāto preču apstrādi, ko veicam mēs, līdz ar to mēs esam uzskatāmi par ražotāju, un pārņemam produkta īpašuma tiesības vēlākais līdz ar tālākās apstrādes veikšanu saskaņā ar likuma nosacījumiem.
(4) Preču īpašuma tiesību nodošana mums jāveic bez nosacījumiem un neatkarīgi no cenas samaksas. Tomēr, ja mēs atsevišķos gadījumos pieņemam Pārdevēja piedāvājumu, kurā īpašuma tiesību pārejas nosacījums ir cenas apmaksa, tad Pārdevēja paturētās īpašuma tiesības tiek zaudētas vēlākais līdz ar piegādāto preču cenas apmaksu. Mūsu parastās uzņēmējdarbības ietvaros mēs esam tiesīgi veikt preču tālāku pārdošanu arī pirms pirkuma cenas samaksāšanas, iepriekš cedējot rezultātā izraisītās prasības (kā alternatīvai esot spēkā vienkāršai un uz tālākpārdošanu paplašinātajai īpašuma tiesību paturēšanai). Tomēr jebkurā gadījumā ir izslēgta jebkāda cita veida īpašuma tiesību paturēšana, jo īpaši paplašinātā, tālāk nodotā un attiecībā uz tālāko apstrādi paplašinātā īpašuma tiesību paturēšana.

§ 7 Defektīva piegāde

(1) Attiecībā uz mūsu tiesībām preču materiālu vai juridisku trūkumu gadījumā (tostarp nepareizas un trūkstošas piegādes, kā arī nepareizas montāžas, trūkstošu montāžas, lietošanas vai apkalpošanas instrukciju gadījumā) un citu Pārdevēja pieļautu saistību pārkāpumu gadījumā ir spēkā likuma nosacījumi, ja vien puses nav vienojušās citādi.
(2) Saskaņā ar likuma nosacījumiem Pārdevējs īpaši uzņemas atbildību par to, ka precei nodošanas brīdī ir norunātās īpašības. Par vienošanos par īpašībām jebkurā gadījumā tiek uzskatīti tie produktu apraksti, kas – jo īpaši tad, ja tiek norādīti mūsu pasūtījumā – ir attiecīgā līguma priekšmets vai ir ietverti līgumā tādā pašā veidā kā šie VIN. Tādā gadījumā nav nozīmes, vai produkta aprakstu sastādām mēs, Pārdevējs vai ražotājs. Pārdevējs mums garantē, ka piegādātās preces visos aspektos, jo īpaši sastāva, konstrukcijas un marķējuma ziņā ir bez trūkumiem, un Vācijā un/vai citā pasūtījumā norādītajā mērķa valstī var tikt pārdotas bez ierobežojumiem, un to izmantošanas rezultātā netiek pārkāpti spēkā esošie likuma nosacījumi vai trešo personu tiesības, jo īpaši aizsardzības tiesības vai pārdošanas saistības.
(3) Atkāpjoties no BGB 442. panta 1. un 2. punkta, mums ir tiesības izteikt pretenzijas par defektiem arī tad, ja līguma noslēgšanas brīdī attiecīgais trūkums mums nav kļuvis zināms rupjas nevērības rezultātā.
(4) Attiecībā uz komerciālajiem izmeklēšanas un reklamāciju pienākumiem ir spēkā likuma nosacījumi (HGB 377., 381. pants), šādā apjomā: Mūsu izmeklēšanas pienākums aprobežojas ar trūkumiem, kas ir atklājami mūsu preču saņemšanas kontroles gaitā, veicot ārējo pārbaudi, ieskaitot piegādes dokumentu pārbaudi, kā arī mūsu kvalitātes kontroles ietvaros, veicot paraugu ņemšanas procedūru (piem., transportēšanas bojājumi, nepareiza un trūkstoša piegāde). Ja puses ir vienojušās par preču pieņemšanu, izmeklēšanas pienākums nepastāv. Citādi noteicošs ir tas, kādā mērā izmeklēšana, ņemot vērā specifiskā gadījuma apstākļus, normālas uzņēmējdarbības ietvaros ir lietderīga. Mūsu paziņošanas pienākumi par vēlāk atklātiem trūkumiem netiek ietekmēti. Jebkurā gadījumā mūsu paziņojums par defektiem (norādījums par trūkumiem) uzskatāma par savlaicīgu, ja tā Pārdevējam pienāk 10 darba dienu laikā. Paziņojums par defektiem var tikt izteikts rakstiski vai mutiski. Pārdevējs nevar atsaukties uz pasūtītāja pieļautu paziņošanas pienākuma pārkāpumu, ja preces trūkumus izraisa apstākļi, kas Pārdevējam ir zināmi vai kas varētu tam nebūt zināmi tikai rupjas nolaidības rezultātā.
(5) Izmaksas, kuras Pārdevējs cieš pārbaudes un uzlabošanas mērķiem (ieskaitot iespējamās demontāžas un montāžas izmaksas), tas sedz arī tad, ja izrādās, ka trūkumi faktiski nepastāv. Mūsu pienākums kompensēt zaudējumus nepamatotas trūkumu novēršanas pieprasīšanas gadījumā netiek ietekmēts; tomēr mēs uzņemamies atbildību tikai tad, ja mums bija zināms par to, ka trūkums nepastāv, vai arī mēs to varējām nezināt tikai rupjas nolaidības rezultātā.
(6) Ja Pārdevējs neizpilda savu pienākumu – pēc mūsu izvēles trūkuma novēršanu (uzlabošanu) vai nevainojamas preces piegādi (aizvietojošo piegādi) – mūsu noteikta saprātīga termiņa laikā, tad mēs varam trūkumu novērst paši un pieprasīt Pārdevējam kompensēt ciestās izmaksas vai pieprasīt atbilstošu avansu. Ja Pārdevēja labojošais sniegums neizdodas vai mums nav pieņemams (piem., īpašas steidzamības dēļ, darba drošības apdraudējuma vai neproporcionālu zaudējumu iestāšanās riska dēļ), termiņa noteikšana nav nepieciešama; tādā gadījumā mēs informēsim Pārdevēju nekavējoties, ja iespējams, iepriekš.
(7) Citā ziņā mēs materiālu vai tiesisku trūkumu gadījumā esam tiesīgi samazināt pirkuma cenu vai atkāpties no līguma saskaņā ar likuma nosacījumiem. Turklāt saskaņā ar likumu mums ir tiesības pieprasīt zaudējumu un izmaksu kompensāciju.

§ 8 Piegādātāja regress

(1) Mūsu likumā noteiktās regresa tiesības piegādes ķēdes ietvaros (piegādātāju regress saskaņā ar BGB 478. un 479. pantu) mums ir neierobežoti pieejamas papildus pretenzijām par defektiem. Jo īpaši mums ir tiesības no Pārdevēja pieprasīt tieši tāda veida papildu sniegumu (uzlabošanu vai aizvietojošo piegādi), kādu mums specifiskajā gadījumā ir pienākums sniegt saviem klientiem. Šis nosacījums neierobežo mūsu likumā noteiktās izvēles tiesības (BGB 439. panta 1. punkts).
(2) Pirms mēs atzīstam vai izpildām kāda mūsu klienta paziņojumu par trūkumiem (ieskaitot izmaksu kompensāciju saskaņā ar BGB 478. panta 3. punktu un 439. panta 2. punktu), mēs par to ziņosim Pārdevējam, īsi informēsim par faktiem un lūgsim rakstiski izteikt viedokli. Ja viedoklis netiek rakstiski izteikts noteiktajā termiņā, kā arī ja netiek sniegts viennozīmīgs risinājums, tad mūsu faktiski sniegtais paziņojums par trūkumiem tiek uzskatīts par mūsu klienta iesniegtu; tādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums pierādīt pretējo.
(3) Mūsu prasības uz piegādātāja regresa pamata ir spēkā arī tad, ja mēs veicām tālāku preces apstrādi, piem., montējot to citā produktā, pirms tālākas pārdošanas patērētājam vai Pircējam.

§ 9 Ražotāja atbildība

(1) Ja Pārdevējs ir atbildīgs par produkta bojājumiem, aizsargāto tiesību pārkāpšanu vai cita veida trešo personu tiesību pārkāpumiem, tad Pārdevējam ir jāaizsargā mūs no trešo personu prasībām, tā kā cēlonis ir noteikts viņa pārvaldības un organizācijas robežās un Pārdevējs pats uzņemas atbildību ārējās attiecībās. Pārdevēja pienākums mūs aizsargāt no atbildības, jo īpaši attiecas uz jebkāda veida izmaksām, ieskaitot tiesvedības izmaksas.
(2) Minētā aizsardzības pienākuma ietvaros Pārdevējam ir jākompensē izmaksas saskaņā ar BGB 683. un 670. pantu, kas radušās saistībā ar trešo personu prasībām, ieskaitot saistībā ar mūsu veiktajām produktu atsaukšanas darbībām. Par produktu atsaukšanas pasākumu saturu un apjomu mēs pēc iespējas ātrāk un saprātīgā termiņā informēsim Pārdevēju, dodot tam iespēju izteikt savu viedokli. Minētais neietekmē citas likumā noteiktās prasības.
(3) Pārdevējam ir jānoslēdz un jāuztur produktu saistību apdrošināšanas līgums par kopējo seguma summu vismaz 10 miljonu EUR apmērā par traumu/materiālā kaitējuma izraisīšanu. Pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas Pārdevējam mums ir jāiesniedz šādas apdrošināšanas apliecinājums.
(4) Pārdevēja darbinieku un palīgu vaina ir attiecināma uz Pārdevēju tādā pašā veidā kā paša vaina līdz 100 000,00 EUR summai par katru apdrošināšanas gadījumu.
(5) Pārdevējs garantē, ka tas ievēro ES Ķimikāliju regulu REACH (30.12.2006. Regula (EK) nr. 1907/2006) tās aktuālajā redakcijā, jo īpaši to, ka ir veikta vielu reģistrēšana. Pasūtītājam nav pienākuma REACH regulas ietvaros saņemt atļauju attiecībā uz piegādātāja piegādātajām precēm.

§ 10 Noilgums

(1) Līguma pušu prasībām noilgums iestājas saskaņā ar likuma nosacījumiem, ja vien puses nav vienojušies par citiem nosacījumiem.
(2) Atkāpjoties no BGB 438. panta 1. punkta 3. apakšpunkta, vispārīgais noilguma termiņš defektu reklamācijām ir 3 gadi no riska nodošanas brīža. Ja puses ir vienojušās par preču pieņemšanu, noilguma termiņš sākas no pieņemšanas brīža. 3 gadu noilguma termiņš atbilstoši ir spēkā arī attiecībā uz juridiskiem trūkumiem, bet netiek mainīts likumā noteiktais noilguma termiņš attiecībā uz trešo pušu prasībām par mantisko īpašumu nodošanu atpakaļ (BGB 438. panta 1. punkta 1. apakšpunkts); prasībām uz juridisko trūkumu pamata neiestājas noilgums, kamēr trešā persona – jo īpaši noilguma trūkuma dēļ – vēl spēj izmantot savas tiesības pret mums.
(3) Pircēja tiesību noilguma termiņi, ieskaitot iespējamo pagarinājumu – likumā noteiktajā apjomā – ir spēkā attiecībā uz visām līgumiskajām defektu reklamācijām. Ja mums defekta vai trūkuma rezultātā ir tiesības arī uz ārpuslīguma zaudējumu kompensēšanas prasībām, attiecībā uz to ir spēkā likumā noteiktais noilgums (BGB 195., 199. pants), ja Pircēju tiesību noilguma termiņu piemērošana specifiskajā gadījumā nedod ilgāku noilguma termiņu.

§ 11 Jurisdikcija un likumdošana

(1) Attiecībā uz šiem VIN un visām juridiskajām attiecībām starp mums un Pārdevēju ir spēkā Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana, izslēdzot starptautisko vienoto likumdošanu, jo īpaši ANO pārdošanas līgumu konvencijas. Īpašuma tiesību paturēšanas priekšnosacījumi un sekas ir pakļautas likumiem, kas pastāv attiecīgo preču uzglabāšanas vietā, ja pēc tam veiktā likuma izvēle par labu Vācijas likumdošanai ir nepieļaujama vai spēkā neesoša.
(2) Par kompetento tiesu visiem strīdiem, kas izriet no līgumiskajām attiecībām, tiek noteikta – arī starptautiskā līmenī – Vilburgštetenes tiesa atbilstoši mūsu biroja atrašanās vietai. Tomēr mums ir tiesības iesniegt sūdzības arī piegādes saistību izpildes vietā.

§ 12 VIN grozījumi

Šo VIN grozījumi tiks izziņoti piegādātājam vēlākais 30 dienas pirms plānotā spēkā stāšanās datuma teksta formā vai izmantojot elektroniskos sakarus. Tiks uzskatīts, ka piekrišana ir sniegta, ja piegādātājs neizsaka savu nepiekrišanu līdz piedāvātajai grozījumu spēkā stāšanās dienai. Pasūtītājs īpaši norādīs uz šo piekrišanas spēkā stāšanās nosacījumu.

Izdevums: 10/2020 Rettenmeier Holding AG, Vācija