odtlačok

1. Tiráž a vylúčenie zodpovednosti

 

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten

Tel.:  +49 (0) 9853 338-0
Fax: +49 (0) 9853 338-100

E-Mail: info@rettenmeier.com
Internet: www.rettenmeier.com

Predstavenstvo poverené zastupovaním
Dr. Stephan Lang

Dozorná rada
Bernhard Cordes (Vorsitzender)

Sídlo spoločnosti: Wilburgstetten
Registrový súd: Amtsgericht Ansbach
Registračné číslo: HRB 3398

Daňové identifikačné číslo podľa § 27 a zákona o dani z obratu:
DE 812838563

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 10 ods. 3 MDStV
Sarah Wolf (rovnaká adresa ako je uvedené hore)

Dizajn a návrh
Sarah Wolf (rovnaká adresa ako je uvedené hore)

2. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti / vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah internetovej ponuky
Rettenmeier Holding AG zostavuje obsah tejto webovej stránky s veľkou starostlivosťou a zabezpečuje jeho pravidelnú aktualizáciu. Údaje však slúžia len ako nezáväzné všeobecné informácie a nenahrádzajú podrobné individuálne poradenstvo.

Rettenmeier Holding AG nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií.

Nároky na prevzatie zodpovednosti voči autorovi v súvislosti s hmotnými alebo nehmotnými škodami spôsobenými uplatnením alebo neuplatnením poskytnutých informácií alebo uplatnením nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, ak nie je možné preukázať, že sa autor previnil úmyselným konaním alebo hrubou nedbalosťou.

Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie častí stránok alebo ponuky alebo na dočasné alebo trvalé pozastavenie zverejňovania bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Odkazy a prepojenia
Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia stránok, na ktoré odkazujeme.

 

Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase uplatnenia odkazu nebol na odkazovaných stránkach rozpoznateľný žiadny nelegálny obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný ani budúci dizajn, obsah alebo autorstvo stránok, na ktoré sa prepája alebo odkazuje. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých stránok, na ktoré sa prepája alebo odkazuje a ktoré boli zmenené po uplatnení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie nachádzajúce sa na vlastnej internetovej stránke autora, ako aj na záznamy tretích strán v knihách hostí, diskusných fórach, adresároch odkazov, e-mailových zoznamoch a všetkých ostatných formách databáz, do ktorých obsahu je možný externý prístup na zápis. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah, a najmä za škody vzniknuté v dôsledku uplatnenia alebo neuplatnenia takto prezentovaných informácií, nesie výhradnú zodpovednosť poskytovateľ odkazovanej stránky, nie osoba, ktorá iba odkazuje na príslušnú publikáciu prostredníctvom odkazov.

Odkazy na podstránky a podadresáre (priame odkazy) sú povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Rettenmeier Holding AG.

3. Autorské právo a ochranné známky
Autor sa snaží dodržiavať autorské práva k obrázkom, grafickým prvkom, zvukovým dokumentom, videosekvenciám a textom použitým vo všetkých publikáciách, snaží sa používať obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré vytvoril sám, alebo používať bezlicenčnú grafiku, zvukové záznamy dokumenty, videosekvencie a texty.

Všetky značky a ochranné známky uvedené na internetových stránkach, ktoré môžu byť chránené tretími stranami, bez obmedzenia podliehajú ustanoveniam príslušného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Úsudok o tom, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán, keďže sú vymenované, nie je prípustný!

Autorské práva na zverejnené objekty vytvorené autorom prináležia výhradne autorovi stránok. Akékoľvek rozmnožovanie alebo použitie týchto grafických prvkov, zvukových súborov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez výslovného súhlasu autora nie je dovolené.

4. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti
Toto vylúčenie zodpovednosti sa musí považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej ste boli presmerovaní na túto stránku. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu v plnom rozsahu alebo v neúplnom rozsahu nezodpovedajú súčasnému právnemu stavu, obsah a platnosť ostatných častí dokumentu zostávajú nedotknuté.

5. Rozhodujúce právo
Platí výhradne príslušné právo Spolkovej republiky Nemecko.

Stav: 10/2020 Rettenmeier Holding AG, Nemecko