Podmienky

Podmienky predaja a dodávok spoločnosti

 • Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH,
  Industriestr. 1, D-91634 Wilburgstetten
 • Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH | Werk Burgbernheim,
  Rothenburger Straße 48, D-91593 Burgbernheim
 • Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH,
  Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg
 • Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH,
  Industriestr. 1, D-66877 Ramstein
 • Rettenmeier Baltic Timber SIA,
  Plānupes iela 26, LV-2141 Inčukalns, Lettland
 • Rettenmeier Tatra Timber s.r.o,
  Pod lipami 68, SK-03301 Liptovský Hrádok, Slowakische Republik
 • Rettenmeier Holding AG,
  Industriestr. 1, D-91634 Wilburgstetten

(„predávajúci“)

1. Všeobecne
Tieto podmienky predaja a dodávok sa vzťahujú výlučne na spoločnosti (§ 14 spolkového obchodného zákonníka), právnické osoby a špeciálne právne fondy. Sú súčasťou všetkých ponúk a zmlúv o dodávkach a službách predávajúceho vrátane súčasných a budúcich obchodných vzťahov. Okrem toho, ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmito obchodnými podmienkami, platia zvyky drevárskeho priemyslu, najmä „zvyky regiónu Tegernsee“ v platnom znení vrátane ich dodatkov a príloh. Iné dohody a podmienky, najmä podmienky nákupu, sú záväzné len za predpokladu, že boli potvrdené predávajúcim. Ak sa stretnú dva potvrdzovacie listy, ktoré obsahujú odlišné ustanovenia, použije sa list predávajúceho. Predávajúci zhromažďuje, spracováva a ukladá osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy.

2. Ponuky sú otvorené. Predávajúci môže prijať zmluvné ponuky do štyroch týždňov. Medzipredaj je vždy vyhradený. Správne a úplné vlastné doručenie je naďalej vyhradené. Všetky ústne dohody musia byť okamžite písomne potvrdené predávajúcim. To platí aj pre zmluvy, ktoré uzavreli zamestnanci alebo obchodní zástupcovia predávajúceho. Telegrafické, telefonické alebo slovné ponuky sú platné, len ak sa zhodujú s písomne potvrdenou ponukou. Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na dohody uzavreté po uzavretí zmluvy.

3. Ak nie je dohodnuté inak, ceny sú uvedené ako ceny mimo skladu alebo miesta expedície predávajúceho bez obalu, ochranných dosiek a dosiek a prechodných dosiek (drevené podklady), nákladu, vykládky a akejkoľvek dohodnutej montáže. Tieto položky sa účtujú osobitne. Platí cenník predávajúceho, ktorý je platný v príslušný deň. Všetky ceny sú uvedené bez zákonnej dane z obratu. V prípade dodávok do zahraničia predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne dane ani clá, ktoré tam vzniknú.

4. Dodacie lehoty je potrebné dohodnúť osobitne. Mobilizácia, vojna, prerušenie prevádzky, štrajky, výluky a iná vyššia moc oprávňujú predávajúceho odložiť dodávku, kým sa nezruší dôvod prekážky, alebo, ak realizácia nakoniec nebude možná, upustiť od dodávky. V prípade dodávok do zahraničia nie je predávajúci zodpovedný za nepredvídateľné úradné dovozné alebo vývozné obmedzenia. Štyri týždne po presiahnutí nezáväzného termínu dodania alebo nezáväznej lehoty dodania môže kupujúci písomne požiadať predávajúceho o doručenie v primeranej lehote. Pri takejto upomienke sa predávajúci dostáva do omeškania. Právne dôsledky vyplývajú zo zákona a týchto všeobecných obchodných podmienok, najmä článku 7.

5. Miestom plnenia dodávky je sídlo predávajúceho alebo miesto odoslania podľa jeho výberu, miestom platby je sídlo predávajúceho. V prípade bezplatnej dodávky na miesto prevzatia alebo na miesto použitia sa predpokladá cesta, ktorá je zjazdná pre ťažké nákladné motorové vozidlá. Vykládku musí kupujúci uskutočniť vždy okamžite a na svoje náklady. Expedícia sa uskutočňuje na riziko kupujúceho aj pri dohodnutom bezplatnom doručení. Doprava je poistená iba na základe výslovných pokynov a na náklady kupujúceho. V prípade bezplatného doručenia na miesto prevzatia musí kupujúci alebo príjemca na požiadanie predávajúceho uhradiť dopravné náklady bez zľavy.

6. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím, môže predávajúci po stanovení vhodnej lehoty buď od zmluvy odstúpiť, alebo uskutočniť krycí predaj alebo trvať na plnení.

7. Záruka sa predpokladá za služby predávajúceho v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami. Predávajúci je podľa právnych predpisov zodpovedný bez obmedzenia, ak bol zmluvný záväzok predávajúceho alebo jeho zástupcov porušený úmyselne alebo pre hrubú nedbanlivosť, alebo ak došlo k usmrteniu, ujme na tele alebo zdraví alebo ak predávajúci prevzal záruku. Zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť je vylúčená, ak nebol porušený základný zmluvný záväzok (hlavný záväzok). V takom prípade je výška zodpovednosti obmedzená na predvídateľné škody typické pre zmluvu. Tieto obmedzenia zodpovednosti platia aj v prípade, ak sa regresné nároky uplatňujú voči predávajúcemu ako dodávateľovi v súlade s § 478 spolkového obchodného zákonníka. Obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na reklamácie podľa §§ 1, 4 zákona o zodpovednosti za výrobky. Nevyhnutné a prirodzené zmrštenie dosiek v dôsledku sušenia nie je chybou.

8. Reklamácie týkajúce sa rozpoznateľných nedostatkov je potrebné uplatniť písomne ihneď po ich zistení. Na to musí byť tovar skontrolovaný ihneď po doručení. Ak sa nedostatok prejaví až neskôr, musí byť reklamácia uplatnená ihneď po jej zistení. Ak predávajúci nepodá písomnú reklamáciu, považuje sa tovar za schválený, ak nedostatok nebol rozpoznateľný. Ak sa pri príchode tovaru zistí poškodenie, ku ktorému došlo počas prepravy, je potrebné pred vyložením získať osvedčenie prepravcu, ktoré bude slúžiť ako doklad na nárokovanie odškodnenia voči prepravnej spoločnosti. To isté platí pre lodnú a železničnú dopravu.

9. Platby musia byť vykonané do 30 dní od ich sprístupnenia v mieste skladovania bez akýchkoľvek odpočtov v bezstratovej hotovosti. Termín splatnosti kúpnej ceny a dôsledky omeškania nastávajú bez pripomenutia v deň, ktorý vyplýva z dátumu faktúry a cieľa platby. V prípade omeškania s platbou je splatný úrok z omeškania 8 % nad základnú sadzbu banky Deutsche Bundesbank, ak predávajúci nepreukáže, že utrpel väčšiu škodu. Kupujúci je oprávnený preukázať, že nedošlo k žiadnej alebo menšej škode. Zmenky a šeky sa prijímajú iba z dôvodu plnenia. Zdržanie platieb v dôsledku akýchkoľvek protinárokov aj z iných transakcií kupujúceho alebo započítanie pohľadávok z rovnakého zmluvného vzťahu nie je povolené, ak nárok nie je právne preukázaný alebo ak ho predávajúci nespochybňuje.

Ak sa po uzavretí zmluvy predávajúci dozvie o okolnostiach, za ktoré je kupujúci zodpovedný a ktoré spochybňujú jeho dôveryhodnosť (najmä zlyhanie), je predávajúci oprávnený zadržať všetky zálohové platby, pokiaľ sú úročené sadzbou, za ktorú sa predávajúci sám refinancuje. Ďalej je predávajúci oprávnený požiadať o úhradu celého zostávajúceho dlhu, ktorý je splatný z objednávky. Po neúspešnom stanovení termínu a keď je fakturovaný tovar pripravený na odoslanie, sa predaný tovar uloží na náklady kupujúceho. Kupujúcemu môžu byť účtované náklady na skladovanie, prenájom skladu a požiarne poistenie. Predávajúci nie je povinný uzavrieť poistenie. Kupujúci je oprávnený preukázať predávajúcemu, že nedošlo k žiadnej alebo menšej škode. Ak fakturovaný tovar pripravený na odoslanie nie je zaplatený napriek upomienke s uvedeným termínom, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. Ak je tovar predávajúceho zo zmluvného vzťahu stále k dispozícii, je možné ho ihneď požadovať späť alebo ho vyzdvihnúť predávajúcim alebo jeho zástupcom na náklady kupujúceho.

10.a) Tovar je dodávaný v súlade s § 449 občianskeho zákonníka s nasledujúcimi rozšíreniami.

b) Všetok tovar dodaný kupujúcemu zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia všetkých, vrátane budúcich nárokov predávajúceho voči kupujúcemu vrátane zostatku na bežnom účte, pokiaľ to kupujúci uzná.

c) Kupujúci je oprávnený ďalej predávať alebo používať vyhradený tovar v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. Predpokladom je, že pohľadávky (fakturovaná suma vrátane dane z obratu) kupujúceho z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru sú postúpené predávajúcemu bez ohľadu na to, či je vyhradený tovar nespracovaný alebo je spracovaný a či je kombinovaný alebo zmiešaný alebo či sa predáva jednému alebo viacerým kupujúcim. Postúpená pohľadávka slúži na zabezpečenie vyhradeného predávajúceho len vo výške hodnoty príslušného predaného vyhradeného tovaru. Odstúpenie je vylúčené iba v prípade ďalšieho predaja v skutočných transakciách bežného účtu.

d) V prípade, že kupujúci predá vyhradený tovar spolu s iným tovarom, ktorý predávajúcemu nepatrí, či už bez prestavby, alebo po prestavbe, odstúpenie od pohľadávky kúpnej ceny sa vzťahuje iba na výšku hodnoty vyhradeného tovaru, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy. Na žiadosť predávajúceho musí kupujúci skladovať vyhradený tovar osobitne a spracovávať a predávať ho iba oddelene od ostatného tovaru.

e) Kupujúci je oprávnený vymáhať pohľadávky z ďalšieho predaja napriek odstúpeniu. Oprávnenie predávajúceho na odňatie zostáva nedotknuté autorizáciou kupujúceho na odňatie. Predávajúci však nebude reklamáciu vymáhať, ak kupujúci riadne splní svoje platobné povinnosti. Ak sa kupujúci omešká s platbou alebo ak je voči nemu začaté konkurzné konanie, prípadne ak takéto konanie nie je nezačaté pre nedostatok majetku, musí kupujúci informovať predávajúceho o dlžníkoch odstúpených pohľadávok a dlžníkov informovať a dať im pokyn, aby vykonali vyhradenú platbu predávajúcemu.

f) Kupujúci tiež postupuje predávajúcemu všetky práva a nároky, na ktoré má podľa §§ 647, 648 občianskeho zákonníka nárok voči svojim zákazníkom a oprávňuje ho vykonávať tieto nároky a práva vo svojom mene a na svoj vlastný účet vo výške pohľadávky, ktorá vznikla na základe uvedených ustanovení.

g) Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo zložiť svoje pohľadávky z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru v pôvodnom alebo upravenom stave tretej osobe.

h) Spracovanie alebo prestavba dodaného tovaru sa vždy vykonáva u predávajúceho. Budúce právo kupujúceho na dodanú položku platí aj pre pretvorenú alebo spracovanú položku. Spracovaný tovar slúži na zabezpečenie vyhradeného predávajúceho iba vo výške hodnoty vyhradeného tovaru. Ak kupujúci spracuje ďalšie položky, ktoré predávajúcemu nepatria, je predávajúci oprávnený na spoluvlastnícky podiel na novej veci v pomere hodnoty vyhradeného tovaru k ostatným spracovaným veciam v čase spracovania. Pre novú položku, ktorá je výsledkom spracovania, platí to isté ako pre vyhradený tovar. Považuje sa za vyhradený tovar v zmysle týchto podmienok. To isté platí pre miešanie alebo kombinovanie vyhradeného tovaru s inými položkami.

i) Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva v pôvodnom alebo upravenom stave, sa môže predávať iba v rámci bežnej obchodnej činnosti. Bez súhlasu predávajúceho ho nemožno založiť ani označiť ako zábezpeku.

j) Ak kupujúci úplne alebo čiastočne previedol svoj sklad na zabezpečenie niekoho iného alebo ho prevedie v budúcnosti, jeho vôľa previesť vlastníctvo na druhého sa nevzťahuje na tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva v pôvodnom alebo upravenom stave.

k) Kupujúci je povinný poistiť tovar s výhradou vlastníctva aj v upravenom stave proti požiaru a krádeži ako tovar tretej osoby a na požiadanie toto poistenie musí preukázať predávajúcemu. S vyhradeným tovarom je potrebné zaobchádzať opatrne. Týmto neodvolateľne postúpi predávajúcemu všetky svoje pohľadávky, na ktoré má z tohto poistenia nárok po dobu trvania výhrady vlastníckeho práva vo výške vyplývajúcej z týchto ustanovení o výhrade vlastníckeho práva.

l) Prístup tretích strán k výhrade vlastníckeho práva v pôvodnom alebo upravenom stave alebo k postúpeným pohľadávkam musí byť predávajúcemu okamžite oznámený písomne s uvedením doručovacej adresy tretej strany.

m) Okamžite po výskyte akýchkoľvek problémov s úhradou pre kupujúceho môže kupujúci s vyhradeným tovarom alebo postúpenými pohľadávkami nakladať iba na základe písomného súhlasu predávajúceho.

n) Výhrada vlastníckeho práva predávajúceho je podmienená tak, že úplným zaplatením pohľadávok predávajúceho z obchodného vzťahu prechádza vlastníctvo tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, na kupujúceho, ktorý má nárok na postúpené pohľadávky. Predávajúci sa zaväzuje uvoľniť poistky, na ktoré má nárok podľa vyššie uvedených ustanovení, pokiaľ ich hodnota prevyšuje zabezpečené pohľadávky o 10 %,

11. Na túto zmluvu sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko. V prípade zmlúv s obchodníkmi, právnickými osobami podľa verejného práva alebo špeciálnymi verejnoprávnymi fondmi a s cudzincami bez tuzemského sídla súdu, je sídlom súdu Ansbach. Predávajúci si vyhradzuje právo podať žalobu v sídle súdu kupujúceho

12. Tieto predpisy predstavujú úplné dohody. Dodatočné ústne alebo písomné vedľajšie dohody alebo dodatočné dohody neexistujú. To nevylučuje možnosť protidôkazov. Ak by jedno alebo viac ustanovení tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú potom povinné vyplniť vzniknutú medzeru predpisom, ktorý z ekonomického hľadiska zodpovedá tomu, na čom by sa strany dohodli, keby vedeli o neúčinnosti.

(Kopie 2)

[Translate to Slowakisch:]

Stand: 10/2020 Rettenmeier Holding AG, Deutschland