Ochrana dát

1. Stručné informácie o ochrane údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú stručný prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke zabezpečuje prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zaznamenávame vaše údaje?

Vaše údaje sa získavajú vtedy, keď nám ich oznámite. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Ostatné údaje sa zaznamenávajú automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webovú stránku prostredníctvom našich IT systémov. Sú to hlavne technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zaznamenávajú automaticky, ihneď ako navštívite túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa získavajú na to, aby sme zabezpečili bezchybné poskytovanie webovej stránky. Na analýzu vášho používateľského správania je možné použiť ďalšie údaje.

Aké máte práva v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili svoj súhlas so spracovaním údajov, môžete ho do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Okrem toho máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých okolností. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie počas vyhľadávania. To sa vykonáva predovšetkým pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa získavajú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. V uvedenom vyhlásení o ochrane osobných údajov je vysvetlené, aké údaje získavame a na čo ich používame. Okrem toho je v ňom uvedený aj spôsob a účel používania týchto údajov.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácia o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom na spracovanie údajov na tejto internetovej stránke je:

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
Deutschland

Tel.: +49 (0) 9853 338-0
E-Mail: info@rettenmeier.com

Zodpovedný orgán je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy atď.).

Doba ukladania

Pokiaľ v tomto vyhlásení o ochrane údajov nie je uvedená konkrétna doba ukladania, vaše osobné údaje nám zostávajú, pokým neprestane platiť účel spracovania. Ak podáte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, budú vaše údaje vymazané, pokiaľ nebudeme mať akékoľvek iné právne prípustné dôvody na ukladanie vašich osobných údajov (napr. daňové alebo obchodné doby ukladania); v druhom prípade dôjde k vymazaniu potom, čo tieto dôvody prestanú platiť.

Zákonnom predpísaná osoba poverená ochranou údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali osobu poverenú ochranou údajov.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Tel.: 021732041244
E-Mail: datenschutz@rettenmeier.com

Informácia o prenose údajov do USA

Na našej webovej stránke sú integrované nástroje od spoločností so sídlom v USA. Keď sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené na americké servery príslušných spoločností. Upozorňujeme, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou v zmysle právnych predpisov EÚ o ochrane údajov. Spoločnosti v USA sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste vy ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké úrady (napr. tajné služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvale ukladajú vaše údaje na amerických serveroch na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov 

Mnoho operácií spracovania údajov je možných iba s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu ostáva takýmto odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti získavaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamej reklame (čl. 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ODS. 1 PÍSM. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK Z DÔVODOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ZO ŠPECIFICKEJ SITUÁCIE, PODAŤ NÁMIETKU VOČI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, KTORÉ SA OPIERA O TIETO USTANOVENIA. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SPRACOVANIE SPOČÍVA, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. KEĎ PODÁTE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACOVÁVAŤ VAŠE PRÍSLUŠNÉ OSOBNÉ ÚDAJE, OKREM PRÍPADOV, KEĎ MÔŽEME PREUKÁZAŤ NUTNÉ OCHRANNÉ DÔVODY NA SPRACOVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ VAŠE ZÁUJMY, PRÁVA A SLOBODY, ALEBO AK SPRACOVANIE SLÚŽI NA UPLATNENIE, VYKONÁVANIE ALEBO OBHAJOBU PRÁVNYCH NÁROKOV (NAMIETANIE PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ INZERCIE, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK PODAŤ NÁMIETKU VOČI SPRACOVANIU PRÍSLUŠNÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO INZERCIE. TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, AK JE SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMOM INZERCIOU. AK PODÁTE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEJ INZERCIE (NAMIETANIE PODĽA ČL. 21 ODS. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia predpisov GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, na mieste výkonu práce alebo na mieste údajného porušenia. Právo podať sťažnosť existuje bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na automatické odovzdanie údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, vám alebo tretej strane v bežnom strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, takýto prenos sa uskutoční len ak je technicky možný.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo požiadaviek, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľovi webovej stránky, používa táto stránka šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, tretie strany nemôžu čítať údaje, ktoré nám poskytujete.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, a ak je to potrebné, právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch: 

  • Ak namietate presnosť vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, zvyčajne potrebujeme čas, aby sme to skontrolovali. Počas doby trvania kontroly máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak došlo alebo dochádza k nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na výkon, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste vzniesli námietku v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR, musia sa zvážiť vaše a naše záujmy. Pokiaľ zatiaľ nie je zrejmé, čie záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, tieto údaje – okrem ukladania – sa môžu spracovávať iba s vaším súhlasom alebo na účely uplatňovania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

3. Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Súbory cookie

Naše internetové stránky používajú takzvané súbory „cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nepoškodzujú vaše zariadenie. Ukladajú sa vo vašom zariadení buď dočasne na dobu relácie (súbory cookie relácie), alebo natrvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie danej relácie sa po vašej návšteve automaticky odstránia. Trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich neodstráni váš internetový prehliadač.

V niektorých prípadoch môžu byť súbory cookie od spoločností tretích strán uložené vo vašom zariadení aj pri vstupe na našu internetovú stránku (súbory cookie tretích strán). Umožňujú nám alebo vám používať určité služby tretích strán (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Z technického hľadiska je potrebných veľa súborov cookie, pretože niektoré funkcie internetových stránok by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na hodnotenie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie (potrebné súbory cookie) alebo na zabezpečenie určitých funkcií, ktoré požadujete (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu internetových stránok (napr. súbory cookie na meranie publika na internete) na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie za účelom technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania jeho služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, príslušné súbory cookie sa ukladajú výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie súborov cookie všeobecne alebo v určitých prípadoch a aktivovať automatické odstraňovanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená. Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo ak sa nepoužívajú na analytické účely, budeme vás o tom osobitne informovať v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby vás požiadame o súhlas.

Záznamové súbory servera

Poskytovateľ internetových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných záznamových súboroch servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša. Sú to:

  • typ a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • URL sprostredkovateľa
  • názov hostiteľa prístupového počítača
  • čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej stránky – na to je potrebné zaznamenať záznamové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete požiadavku pomocou kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam zadali, sa použijú na účely spracovania dopytu a prípadné ďalšie otázky. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytujeme.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR za predpokladu, že vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme efektívne spracovať odoslané požiadavky (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak bol požiadaný.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, nám zostávajú, pokým nás nepožiadate o ich odstránenie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním, alebo ak zanikne účel ukladania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä doby uchovávania údajov – zostávajú nedotknuté.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej stránky prijíma rôzne údaje o použití, ako sú napríklad zobrazenia stránky, dĺžka pobytu, použité operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje môže Google zhrnúť do profilu, ktorý je priradený k príslušnému používateľovi alebo jeho zariadeniu.

Google Analytics využíva technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy jeho správania (napr. súbory cookie alebo odtlačky prstov zariadenia). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Tento analytický nástroj sa používa na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov na optimalizáciu svojej internetovej ponuky aj reklamy. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie prebieha výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Komisie EÚ.

Podrobnosti nájdete tu:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP adresy

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. Spoločnosť Google na základe toho skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do USA. Celá adresa IP sa prenesie na server Google v USA a tam sa skráti iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Zásuvný modul prehliadača

Zhromažďovaniu a spracovaniu svojich údajov môžete spoločnosti Google zabrániť stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje o používateľoch, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie objednávky

Uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávok so spoločnosťou Google a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých úradov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

Doba ukladania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľov a udalostí, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, užívateľskými identifikačnými údajmi (napr. ID užívateľa) alebo reklamnými identifikačnými údajmi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID pre Android), sú po 14 mesiacoch anonymizované alebo odstránené. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšírenou ochranou údajov

Táto webová stránka integruje videá z YouTube. Prevádzkovateľom stránok je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube má tento režim taký účinok, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky skôr, ako si návštevníci pozrú video. Prenos údajov na partnerov YouTube však nie je nevyhnutne vylúčený v režime rozšírenej ochrany údajov. Takto sa YouTube bez ohľadu na to, či video sledujete, pripája k sieti Google DoubleClick.

Len čo na tejto webovej stránke spustíte video z YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube je informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradiť vaše správanie pri prezeraní stránok priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením z účtu YouTube.

YouTube okrem toho môže na vašom zariadení ukladať rôzne súbory cookie po spustení videa alebo použiť porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov na zariadení). Týmto spôsobom môže YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík o videu, zlepšenie použiteľnosti a predchádzanie pokusom o podvod.

V prípade potreby je možné po spustení videa YouTube spustiť ďalšie operácie spracovania údajov, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Služba YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich internetových ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracovanie prebieha výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o ochrane údajov na YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Mapy

Táto stránka používa mapovú službu Google Mapy. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby ste mohli používať funkcie Google Mapy, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú do serverov v USA, kde sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie služby Google Mapy je v záujme atraktívnej prezentácie našich internetových ponúk a uľahčuje vyhľadávanie miest, ktoré sme označili na webových stránkach. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracovanie prebieha výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

[Translate to Slowakisch:]