Ochrana dát

Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa webovej stránky nájdete v časti "Informácie o prevádzkovateľovi údajov" v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V súvislosti s touto a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky analyzované vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. Hosting

Obsah našej webovej stránky je umiestnený u nasledujúceho poskytovateľa:

Externý hosting

Táto webová lokalita je umiestnená externe. Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa (hostiteľov). Môžu to byť okrem iného IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Externý hosting sa vykonáva na účely plnenia zmluvy voči našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Náš(í) hostiteľ(i) bude(ú) spracovávať vaše údaje len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich povinností a dodržiavať naše pokyny týkajúce sa týchto údajov.

Používame nasledujúci(-e) hoster(-y):

 

netz-haut GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 12

97076 Würzburg

 

Spracovanie úloh

Uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávok (AVV) na využívanie vyššie uvedenej služby. Ide o zmluvu predpísanú zákonom o ochrane údajov, ktorá zabezpečuje, že osobné údaje návštevníkov našich webových stránok spracúva len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

3. Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Zodpovedný orgán za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

 

Rettenmeier Holding AG

Priemyselná cesta 1

91634 Wilburgstetten

 

Telefón: +49 (0) 9853 338-0

E-mail: info@rettenmeier.com 

 

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Doba skladovania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel ich spracovania. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané po tom, ako tieto dôvody prestanú platiť.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej lokalite

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracúvame vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO alebo článku 9 ods. 2 písm. a DSGVO, ak sa spracúvajú osobitné kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 DSGVO. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín sa spracúvanie údajov vykonáva aj na základe čl. 49 ods. 1 písm. a DSGVO. Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom odtlačkov zariadení), spracúvanie údajov sa vykonáva dodatočne na základe § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe § 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Okrem toho, ak sú vaše údaje potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, spracúvame ich na základe článku 6 ods. 1 písm. c DSGVO. Okrem toho sa spracúvanie údajov môže vykonávať na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Úradník pre ochranu údajov

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov.

 

Sascha Hasselbach

c/o EDV-Fortress

Kronprinzstr. 47-49

40764 Langenfeld

 

Telefón: 021732041244

E-mail: datenschutz@rettenmeier.com

 

Poznámka k prenosu údajov do USA a iných tretích krajín

Okrem iného používame nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do týchto tretích krajín a tam spracované. Radi by sme upozornili, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké orgány (napr. spravodajské služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na amerických serveroch na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa vykonalo do jeho odvolania.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA SPRACÚVANIE ZAKLADÁ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO SPRACÚVANIE NESLÚŽI NA ÚČEL UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 ZÁKONAO OCHRANEOSOBNÝCH ÚDAJOV).

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ JE SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 DSGVO).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka žiadneho iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len v prípade, ak je to technicky možné.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás na to kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás na to kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

 

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Šifrovanie SSL alebo TLS 

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že v adresnom riadku prehliadača "http://" sa zmení na "https://" a symbolom zámku v lište prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad nevyžiadaných e-mailov.

4. Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané "cookies". Súbory cookie sú malé dátové balíky a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne na dobu trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie relácie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

Súbory cookie môžu pochádzať od nás (súbory cookie prvej strany) alebo od spoločností tretích strán (tzv. súbory cookie tretích strán). Súbory cookie tretích strán umožňujú integráciu určitých služieb spoločností tretích strán v rámci webových stránok (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa môžu používať na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na reklamné účely.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu) (nevyhnutné súbory cookie), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní nevyhnutných súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie a porovnateľných rozpoznávacích technológií, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ktoré súbory cookie a služby sa používajú na tejto webovej lokalite, nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Súhlas s Cookiebot

Naša webová lokalita používa technológiu súhlasu spoločnosti Cookiebot na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie do vášho koncového zariadenia alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (ďalej len "Cookiebot").

Keď vstúpite na našu webovú stránku, vytvorí sa spojenie so servermi Cookiebot s cieľom získať váš súhlas a ďalšie vyhlásenia týkajúce sa používania súborov cookie. Spoločnosť Cookiebot potom uloží súbor cookie do vášho prehliadača, aby mohla priradiť súhlasy, ktoré ste udelili, alebo ich odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami neodstránite súbor cookie spoločnosti Cookiebot alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné povinnosti uchovávania zostávajú nedotknuté.

Cookiebot sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

Spracovanie úloh

Uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávok (AVV) na využívanie vyššie uvedenej služby. Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že táto služba spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača Použitý
  • operačný systém URL odkazov
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky na server
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na tento účel je potrebné zhromažďovať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracúvaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, nám zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie.

odvoláte svoj súhlas s uchovávaním údajov alebo účel uchovávania údajov už neplatí (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracúvaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama

Správca značiek Google

Používame správcu značiek Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie na našich webových stránkach. Samotný Google Tag Manager nevytvára profily používateľov, neukladá súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Slúži len na správu a prehrávanie nástrojov, ktoré sú prostredníctvom neho integrované. Správca značiek Google však zhromažďuje vašu IP adresu, ktorá sa môže prenášať aj do materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Používanie správcu značiek Google je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej stránky pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje sa priraďujú k príslušnému koncovému zariadeniu používateľa. Priradenie k identifikátoru používateľa sa nevykonáva.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy jeho správania (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Spracovanie úloh

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Matomo

Táto webová lokalita používa open source službu webovej analýzy Matomo.

Pomocou systému Matomo môžeme zhromažďovať a analyzovať údaje o používaní našich webových stránok návštevníkmi. To nám okrem iného umožňuje zistiť, kedy boli ktoré stránky zobrazené a z ktorého regiónu pochádzajú. Zhromažďujeme tiež rôzne logovacie súbory (napr. IP adresu, odkazovač, použité prehliadače a operačné systémy) a môžeme merať, či návštevníci našich webových stránok vykonávajú určité akcie (napr. kliknutia, nákupy atď.).

Použitie tohto analytického nástroja vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je kedykoľvek odvolateľné.

Anonymizácia IP

Na analýzu používame anonymizáciu IP pomocou nástroja Matomo. V tomto prípade sa vaša IP adresa pred analýzou skráti, aby ju nebolo možné jednoznačne priradiť k vám.

Analýza bez kuchára

Spoločnosť Matomo sme nakonfigurovali tak, aby vo vašom prehliadači neukladala súbory cookie.

Hosting

Matomo hostíme výlučne na našich vlastných serveroch, takže všetky údaje o analýze zostávajú u nás a neposielajú sa ďalej.

6. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube so zvýšenou ochranou údajov

Na tejto webovej lokalite sú vložené videá z webovej lokality YouTube. Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube tento režim znamená, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky pred tým, ako si pozrú video. Režim rozšírenej ochrany údajov však nemusí nevyhnutne vylučovať sprístupnenie údajov partnerom YouTube. YouTube teda nadviaže spojenie so sieťou Google DoubleClick - bez ohľadu na to, či si video pozriete.

Hneď ako spustíte video YouTube na tejto webovej lokalite, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. To informuje server YouTube o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Okrem toho môže YouTube po spustení videa uložiť do vášho koncového zariadenia rôzne súbory cookie alebo použiť porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadenia). Týmto spôsobom môže YouTube získavať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík o videách, zlepšovanie používateľského zážitku a predchádzanie pokusom o podvod.

V prípade potreby sa po spustení videa YouTube môžu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov, nad ktorými nemáme kontrolu.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe YouTube nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať funkcie Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv. Ak sú aktivované Mapy Google, spoločnosť Google môže používať písma Google na účely jednotného zobrazenia písma. Keď vyvoláte službu Mapy Google, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma zobrazovali správne.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Pokiaľ bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačky zariadení) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

 

Viac informácií o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

7. Vlastné služby

Nakladanie s údajmi žiadateľa

Ponúkame vám možnosť podať nám žiadosť (napr. e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online formulára). V nasledujúcom texte vás informujeme o rozsahu, účele a použití vašich osobných údajov zhromaždených v rámci procesu podávania žiadosti. Ubezpečujeme vás, že zhromažďovanie, spracúvanie a používanie vašich údajov bude prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a všetkými ostatnými právnymi predpismi a že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať prísne dôverne.

Rozsah a účel zberu údajov

Keď nám pošlete žiadosť, spracúvame vaše súvisiace osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, dokumenty žiadosti, poznámky z pohovorov atď.) v rozsahu, ktorý je potrebný na rozhodnutie o nadviazaní pracovného pomeru. Právnym základom je § 26 BDSG podľa nemeckého práva (vznik pracovného pomeru), čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO (vznik všeobecnej zmluvy) a - ak ste udelili súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budú v rámci našej spoločnosti poskytnuté len osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti.

V prípade úspešnej žiadosti budú vami poskytnuté údaje uložené v našich systémoch spracovania údajov na základe § 26 BDSG a článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO na účely realizácie pracovného pomeru.

Doba uchovávania údajov

Ak vám nemôžeme ponúknuť prácu, ak odmietnete pracovnú ponuku alebo stiahnete svoju žiadosť, vyhradzujeme si právo uchovávať údaje, ktoré ste nám poskytli, na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) až 6 mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti (odmietnutie alebo stiahnutie žiadosti). Údaje sa potom vymažú a fyzické dokumenty aplikácie sa zničia. Uchovávanie slúži najmä ako dôkaz v prípade právneho sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné aj po uplynutí šesťmesačnej lehoty (napr. z dôvodu hroziaceho alebo prebiehajúceho právneho sporu), údaje sa vymažú až vtedy, keď pominie účel ich ďalšieho uchovávania.

Dlhšie uchovávanie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak ste udelili svoj súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO) alebo ak vymazaniu bránia zákonné povinnosti uchovávania